Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Privacy verklaring

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt.

 1. Welke gegevens over u kunnen worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een ge?dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorie?n persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Identificatie

 • Contactgegevens
  Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Contractgegevens
  KvK, BSN, WKA, VCA, bank- en betalingsgegevens.
 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit
  Gegevens om uw identiteit vast te stellen, zoals een rijbewijs of identiteitsbewijs.

Andere persoonlijke gegevens
Informatie die u hebt verstrekt met betrekking tot uw geboortedatum, opleiding, of beroepssituatie.

 1. Wat is het doel van de verwerking van uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

Naleving van wettelijke verplichtingen

 • Wettelijke verplichtingen
  Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. heeft een aantal wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover nodig.
 • Preventie strafbare feiten
  Ter voorkoming van strafbare feiten of criminele handelingen.

Naleving van contractuele verplichtingen

 • Contractbeheer
  Contractbeheer omvat de acceptatie, implementatie, administratie, aanpassing en verwerking van onze contracten.
 • Overdracht aan samenwerkingspartners voor optionele onderdelen van het contract
  Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. werkt samen met Hoofdaannemers. Voor zover nodig geven wij uw persoonsgegevens door aan onze partners voor het uitvoeren van deze werken (zoals BSN, KVK gegevens (mandagenstaat))
 • Claimbeheer
  In het geval van eventuele schade of claims.
 1. Worden uw gegevens overgedragen?

Gegevensoverdracht aan geselecteerde derden

Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Wij delen u persoonsgegevens alleen met derden als dat nodig is voor de uitvoering van het contract. Bijvoorbeeld na het uitvoeren van een werk. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden, zoals overheidsinstanties, voor zover wij dat wettelijk verplicht zijn.

 1. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij maken gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen internet-security, complete antivirusbeveiliging ?om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;

 1. Solliciteren

U kunt open sollicitaties versturen. In deze gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens. Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de sollicitatieprocedure. Uw persoonsgegevens worden bewaard indien u daadwerkelijk bij ons in dienst komt.

Wanneer u niet wordt aangenomen zullen wij na afloop van de sollicitatieprocedure uw gegevens binnen vier weken vernietigen, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens te bewaren en deze in ons portfolio op te nemen.

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken.

De standaard bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is zeven jaar. Te rekenen vanaf het einde van het contract.(werk) De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak.

 1. Wat zijn uw rechten?

Als u vragen hebt met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. per e-mail info@smuldersbvberlicum.nl of telefonisch op het nummer (073) 5034791.

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van Stratenmakersbedrijf Smulders b.v..

 • Recht van inzage:?U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorie?n die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en – indien van toepassing – de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd. U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u ge?nteresseerd bent in extra kopie?n, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.
 • Recht op rectificatie:?U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.
 • Recht op het wissen van uw gegevens:?U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt.
 • Recht op beperking van verwerking:?U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. onrechtmatig is.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:?Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.
 • Recht van bezwaar:?U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen

Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klachten aan toezichthoudende autoriteiten

Stratenmakersbedrijf Smulders b.v. neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.